1. Współadministratorami danych osobowych są:

Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300 w Warszawie 00-079, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, NIP 5252625624, REGON 362170026

oraz

Inga Wiśniewska.

2. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.poliglotawkilkukrokach.pl (dalej „Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Współadministratorów na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Współadministratorom za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres e-mail  inga@poliglotawkilkukrokach.pl

b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie

c) pisemnie na adres siedziby Fundacji Firma dla Każdego.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a) prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;

b) udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,

c) przekazywania Użytkownikowi przez Współadministratorów informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

a) dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

b) prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

c) egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

9. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych Użytkownika:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) numer telefonu

d) adres korespondencyjny.

10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a) Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące ze Współadministratorami;

b) Biura rachunkowe współpracujące ze Współadministratorami;

c) Kancelarie prawne współpracujące ze Współadministratorami;

d) Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Współadministratorów, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

e) Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Współadministratorów;

f) Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;

g) Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

a) okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;

b) okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

c) okres prowadzenia działalności marketingowej przez Współadministratorów;

d) okres przeprowadzania konkursów, których uczestnikiem jest Użytkownik;

e) okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;

f) okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

g) wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;

h) okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Współadministratorów.

Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

13. Użytkownik ma prawo do:

a) uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;

b) otrzymania kopii przetwarzanych danych;

c) uzyskania od Współadministratorów wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

14. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

15. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

16. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) gdy Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Współadministratorzy mają obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

20. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:

a) wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

b) pomimo wycofania zgody Współadministratorzy są nadal uprawnieni do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.

c) wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Współadministratorów konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.

21. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.

22. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

 

Drogi Użytkowniku Internetu,

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.

Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywaności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial